BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

 

Som kund hos Trux AB samlas vissa personuppgifter in och behandlas på olika sätt.
Nedan följer information om behandlingen samt om dina rättigheter som registrerad.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:
Trux AB, org.nr. 556248-3809

Dataskyddsombud är: Håkan Persson

För ytterligare information om Trux AB:s hantering av personuppgifter, vänligen kontakta Trux AB eller dataskyddsombudet på +46 (0)10-483 89 90 alternativt info@trux.se
Om du har synpunkter på hur Trux AB hanterar dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen.

Ändamål och laglig grund

Hos Trux AB behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera förhållandet och för att Trux AB ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig. Därutöver används uppgifterna för att Trux AB ska kunna erbjuda personligt anpassade erbjudanden till dig som kund eller intressent. Behandlingen grundas på det avtal eller det kundförhållande som uppstår vid, exempelvis, en beställning som kunden gör hos Trux AB. Marknadsföring skickas till dig grundat på antingen ett uttryckligt samtycke eller en intresseavvägning genomförd av Trux AB.

All behandling som grundas på kundens samtycke kan kunden när som helst och utan förklaring återkalla genom att kontakta Trux AB.

Överföring av uppgifter

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till Trux AB, exempelvis distributionstjänster på det sätt och i den omfattning som krävs för att Trux AB ska kunna fullfölja sina förpliktelser gentemot dig samt i marknadsföringssyfte.

Trux AB strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer Trux AB vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda våra kunders personuppgifter.

Lagring och gallring

Kundens personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

Dina rättigheter

När Trux AB samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:

  • Begära ett utdrag över de personuppgifter Trux AB behandlar samt på vilket sätt de behandlas
  • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter
  • Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att Trux AB inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund
  • Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, till exempel under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds
  • När dataskyddsförordningen börjar tillämpas använda rätten till dataportabilitet

Vid frågor angående hanteringen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss.

Säkerhet

Trux AB vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.

Cookies

På våra hemsidor använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.
Mer information om kakor >

Kontaktuppgifter

Trux AB
Gundbergsvägen 8
827 62 Färila
+46 (0)10-483 89 90
info@trux.se
org.nr. 556248-3809